Oferta

Poniższa tabela przedstawia wysokość wynagrodzenia z tytułu usług stanowiących kompletne rozwiązanie skierowane do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych oraz tych, którzy tę działalność dopiero rozpoczną.

Wynagrodzenie stałe:

Opłata wstępna 700 EUR 800 EUR 900 EUR
Miesięczna stawka netto 150 EUR 200 EUR 250 EUR
 1. Dostęp do w pełni wyposażonego biura X X X
 2. Zapewnienie pracownika na miejscu w wymiarze do 5h tygodniowo X X X
 3. Indywidualny numer telefonu z lokalnym prefiksem X X X
 4. Korzystanie z komputera o lokalnym numerze IP X X
 5. Utrzymanie lokalnej domeny internetowej X X
 6. Dostęp do sali konferencyjnej wymiarze do 5h tygodniowo X

 

Usługi zawarte w opłacie wstępnej
 1. Przygotowanie niezbędnych umów – najmu powierzchni biurowej, outsourcingu pracownika itp.
 2. Przygotowanie uchwały o zmianie siedziby spółki i złożenie jej do właściwego rejestru
 3. Montaż i uruchomienie linii telefonicznej
 4. Rezerwacja i zakup lokalnej domeny internetowej*

*)dotyczy opłat w wysokości 800 lub 900 euro

Wynagrodzenie zmienne.

Wynagrodzenie za usługi wykraczające poza standardowe pakiety obliczane będzie według poniższych stawek.

 

Usługa dodatkowa Stawka netto
 1. Usługi wykraczające poza standardowe pakiety, np. dodatkowe godziny pracy pracownika, wynajem pomieszczenia konferencyjnego w zakresie większym niż określony w Tabeli nr 1 100 EUR/h
 2. Przygotowanie strony www na lokalnej domenie internetowej Wycena indywidualna
 3. Zgłoszenie zmian do rejestru i uzyskanie aktualnego certyfikatu adresu siedziby spółki Cena uzależniona od jurysdykcji
 4. Usługi telekomunikacyjne Refakturowanie zgodnie z taryfą operatora
 5. Usługi tłumaczeniowe Refakturowanie zgodnie z cennikiem usługodawcy

Warunki i zasady płatności wynagrodzenia

Kwoty przedstawione powyżej podlegają powiększeniu o podatek od towarów i usług według właściwej stawki.

Opłata za wybrany Pakiet ponoszona jest z góry, raz na rok za okres kolejnych 12 miesięcy i uiszczana w ciągu 7 dni na podstawie wystawionej faktury.

W związku z powyższym przysługuje upust w wysokości 5% na wybrany Pakiet, niemniej upust ten nie dotyczy opłaty wstępnej.

Opłaty za stawki godzinowe są fakturowane raz w miesiącu, na koniec miesiąca, w którym zostały wykonane usługi.

Opłaty uiszczane są w euro, chyba że strony w trakcie indywidualnych ustaleń, postanowią inaczej.

W przypadku dłuższej niż miesięczna zaległości w opłatach, świadczenie usług może być zawieszane od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął termin płatności.

Koszty taks notarialnych, opłat skarbowych, kuriera i inne zewnętrzne koszty związane
z zakresem świadczonych usług są refakturowane zgodnie z taryfami dostawców usług. Obejmuje to refakturowanie o którym mowa w punktach 4 i 5 tabeli wynagrodzeń zmiennych.